Termeni şi condiţii de utilizare a website-ului www.ocolin300file.ro: 

Acest document se referă la condiţiile în care poate fi utilizat website-ul www.ocolin300file.ro, denumit în continuare “site”.

Accesând sau utilizând site-ul www.ocolin300file.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos. Acest site este deţinut şi administrat de S.C. Blue Masters Marketing S.R.L., denumită în continuare “furnizor” sau “operator”.

Drepturile de autor:

Conţinutul site-ului web www.ocolin300file.ro (inclusiv, dar fără a se limita la imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, elemente grafice, logo precum şi alte date) este proprietatea S.C. Blue Masters Marketing S.R.L. şi a partenerilor şi furnizorilor săi, fiind apărat de Legea dreptului de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Pe aceste considerente este absolut interzisă utilizarea acestor elemente fără acordul scris al S.C. Blue Masters Marketing S.R.L., cu excepţiile prevăzute mai jos.

Drepturile utilizatorului: 

Utilizatorul www.ocolin300file.ro are dreptul să vizualizeze site-ul pe monitorul calculatorului sau a tabletei, ori pe ecranul telefonului mobil, să tipărească părţi ale conţinutului site-ului pe suport de hârtie şi să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, necomerciale.

Obligaţiile utilizatorului www.ocolin300file.ro:

Sunteţi de acord să respectaţi următoarele obligaţii incluzând (fără a se limita):

 • – aveţi responsabilitatea financiară pentru toate tranzacţiile efectuate în contul sau în numele dvs.
 • – aveţi vârsta peste 18 ani şi capacitatea legală de a iniţia acţiuni juridice
 • – garantaţi veridicitatea datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs.
 • – consimţiţi să nu utilizaţi site-ului în scopuri speculative, a generării de comenzi false sau frauduloase.
 • – acceptaţi că vă este interzisă transmiterea de materiale, informaţii şi comentarii politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii
 • – aveţi obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afişa, licenţia sau reproduce conţinutul site-ului cu excepţia utilizării în scop personal şi necomercial a unei singure copii a informaţiei conţinute în site.

Utilizatorul www.ocolin300file.ro nu are dreptul să folosească (în forma existentă sau modificată) în scop comercial conţinutul site-ului.

Utilizatorul www.ocolin300file.ro nu are dreptul să înlăture notificarea despre drepturile de autor şi/sau marcă înregistrată de pe copiile conţinutului. Copiile vor fi făcute doar conform termenilor de utilizare.

Utilizatorul www.ocolin300file.ro nu are dreptul să creeze baze de date sau manuale prin descărcarea pagină cu pagină a conţinutului site-ului.

Solicitările privind republicarea sau redistribuirea de conţinut vor fi adresate către Blue Masters Marketing SRL la adresa office@bluemasters.ro.

Condiţiile generale de achiziţionare de produse şi servicii pe www.ocolin300file.ro:

Operaţiile de completare a formularului de comandă şi de lansare a comenzii, prin apăsarea butonului “comandă”, efectuate pe site, vor fi considerate drept intenţia dvs. fermă de a achiziţiona un anumit produs de la furnizor. Dacă cererea dvs. va fi acceptată, veţi primi un e-mail de confirmare de la SC Blue Masters Marketing SRL şi va intra în vigoare mecanismul de livrare a produselor şi serviciilor comandate.

Pentru achiziţionarea produselor de pe site, ca persoană fizică, este necesar să ne oferiţi exclusiv datele cerute în formularul de comandă: telefon, adresă de email, adresă poştală şi CNP, potrivit legislaţiei în vigoare.

Toate produsele şi serviciile publicate pe site sunt în funcţie de disponibilitatea furnizorului. Termenii şi condiţiile furnizorului (incluzînd disponibilitatea produsului, regulile de plată şi de transport) sunt publicate în formularul de comandă.

În momentul navigării dvs. pe site, veţi putea observa referiri la diferite condiţii aplicabile ofertelor speciale. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti termeni şi vă rugăm să luaţi legătura cu SC Blue Masters Marketing SRL pentru detalii complete.

Completarea CNP pe facturile emise de BLUE MASTERS Marketing către persoane fizice:

Potrivit Codului Fiscal toate societăţile înregistrate ca persoane impozabile plătitoare de TVA sunt obligate să declare livrările/prestările efectuate pe teritoriul României şi să depună lunar/trimestrial declaraţia 394.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 1105/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, atunci când vânzarea se face direct către o persoană fizică prin emiterea unei facturi, este obligatorie completarea CNP-ului în factură, deoarece în baza facturii emise este înregistrat venitul realizat şi este colectată taxa pe valoarea adăugată.

Blue Masters Marketing se obligă să nu folosească şi să nu divulge codul numeric personal pe care cumpărătorul are obligaţia să îl completeze în formularul de comandă conform reglementărilor legale în vigoare (vezi mai sus) în niciun alt scop decât:

 • pentru diligenţele de emitere şi transmitere a facturii către cumpărător, împreună cu produsele achiziţionate;
 • pentru diligenţele cerute de instituţiile fiscale ale statului în scopul declarării venitului realizat şi colectarea taxei pe valoare adăugată, conform actelor normative specificate mai sus.

Nota de informareprelucrarea datelor cu caracter personal de către Blue Masters Marketing S.R.L.

SC Blue Masters Marketing SRL se obligă să respecte legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. SC Blue Masters Marketing SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 37975.

Prin introducerea de date personale pe acest site, prin abonarea la newsletter sau la publicaţiile tipărite şi/sau prin participarea la concursurile şi tombolele organizate de către Blue Masters Marketing S.R.L., având J40/11523/2003 şi CUI 15688588, cu sediul în România, Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, etaj 1, ap. 6, denumită în continuare operator, atestaţi că dvs., numită în continuare persoană vizată, aţi luat la cunoştinţă de prezentele informaţii în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operator, în conformitate cu legea 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare.

 • Sunt de acord să mă abonez la newsletter.
 • Sunt de acord să primesc materiale promoţionale prin poştă.
 • Am citit, am înţeles şi sunt de acord cu prevederile Termenilor şi condiţiilor.

Prin furnizarea de date cu caracter personal de către dvs. pe site-ul web sau pe formularele de abonare sau înscriere la concursuri şi tombole, vă exprimaţi acordul ca datele dvs. personale să fie prelucrate de operator în următoarele scopuri: primire de corespondenţă electronică şi prin poştă privind serviciile şi produsele operatorului, marketing direct, reclamă, publicitate, evidenţă statistică, participarea la tombole sau concursuri în vederea acordării de premii, abonare la publicaţii on-line sau tipărite. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate.

Datele cu caracter personal prelucrate de către operator şi de către împuternicitul acestuia, S.C. Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare „SEED” – S.R.L. sunt: numele şi prenumele, sexul, domiciliul, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea şi vocea persoanei (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cererea operatorului), profesia, formarea profesională, preferinţe/obişnuinţe/comportament. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi şi a următoarei situaţii: prin participarea la concursurile/tombolele organizate de către operator, persoana vizată îşi dă acordul explicit pentru ca numele prenumele şi imaginea/vocea dvs. să poată fi folosite în scopuri publicitare de către operator, pe orice canal de comunicare, internet, ziare, radio sau alte medii. În cazul anunţării participanţilor sau a câştigătorilor, operatorul va putea face publice doar numele, prenumele, imaginea şi/sau vocea persoanei vizate (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cerere).

Destinatarii datelor personale prelucrate sunt: persoana vizată, reprezentantul acesteia, operatorul şi împuternicitul acestuia, cu următoarea excepţie: în cazul câştigătorilor la concursuri/tombole şi doar în ceea ce priveşte: numele, prenumele, data naşterii, imaginea şi/sau vocea acestora, destinatari vor fi şi următoarele persoane: orice vizitator al paginilor de internet ale operatorului; partenerii contractuali ai operatorului (internet, radio, tv, publicaţii, presa scrisă, sponsori); orice ascultător de radio, telespectator sau cititor.

Operatorul este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sub nr. 37975.

Persoanelor vizate le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în special drepturile cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

 1. Dreptul la informare: este asigurat prin prezenta nota de informare. Orice persoană vizată are dreptul de a solicita de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pe e-mail o copie a acestei note.
 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa operatorului din România, Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, etaj 1, ap. 6, o dată pe an, în mod gratuit, operatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc.
 1. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, operatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

În cazul în care este formulată o cerere de blocare, ştergere sau transformare în date anonime a datelor personale, până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate drept câştigător.

În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele de comunicare: Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător, în baza Ordinului nr. 52 din 2002 emis de către Avocatul Poporului.

 1. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate. În cazul în care este formulată o astfel de cerere până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate ca şi câştigător. În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele proprii de comunicare, Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În cazul afiţării de reclame pe site-ul web al operatorului, persoana vizată va trebui să-şi revizuiască setările de cookies pentru internet, din propriul calculator, pentru a nu mai primi reclama de la partenerii de marketing. Opoziţia se formulează în scris şi va fi datată, semnată şi trimisă la sediul operatorului.

 1. Dreptul de a formula plângere

Persoana vizată poate înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.

 1. Dreptul de a se adresa justiţiei: Persoana vizată are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.

 

Returnarea produselor

SC Blue Masters Marketing SRL va respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă nr 34/4.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea tuturor produselor cumpărate, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, să returneze produsele cumpărate.

În cazul în care produsul este defect, clientul poate solicita returnarea produsului/produselor. Returnarea se va putea face numai împreună cu originalele documentelor comenzii respective. În acest caz, acestuia i se poate înlocui respectivul produs cu unul identic sau – dacă acest lucru nu este posibil – poate primi înapoi suma platită pentru acel produs. Toată responsabilitatea asupra defectelor de fabricaţie revine în sarcina SC Blue Masters Marketing SRL. Toată responsabilitatea asupra defecţiunilor rezultate din cauza transportului în condiţii improprii revine transportatorului, Poşta Română sau curier rapid.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, la tarifele practicate de agentul livrator în perioada efectuării expediţiei, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Rambursarea poate fi amânată până la momentul primirii produselor returnate sau până la recepţionarea unei dovezi conform căreia produsele au fost expediate. SC Blue Masters Marketing SRL are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost cu rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, SC Blue Masters Marketing SRL îşi rezervă dreptul de a refuza ulterior onorarea altor comenzi ale clientului.

Adresa de returnare a produselor este: Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 34, Et. 1, Ap. 6, Bucureşti, Cod 050183 pentru retururile efectuate cu Poşta Română sau pentru retururile prin curier rapid.

Important: Returile, indiferent de metoda de transport aleasă, nu se vor expedia niciodată de către client către SC Blue Masters Marketing SRL cu plata ramburs.

 

Accesul online al utilizatorilor

SC Blue Masters Marketing SRL nu garantează accesul clienţilor la site-ul web www.ocolin300file.ro în orice moment, nerăspunzând de probleme cauzate de terţi (probleme tehnice, defecţiuni datorate serverului sau conexiunii la Internet) sau probleme generate de upgrade sau de orice alte motive comerciale ale SC Blue Masters Marketing SRL.

 

Limitarea răspunderii

SC Blue Masters Marketing SRL face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din aceast site. Rareori acestea pot conţine mici inadvertenţe: fotografiile au caracter informativ, unele specificaţii pot fi modificate fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Vă stăm oricând la dispoziţie pentru eventuale clarificări.

SC Blue Masters Marketing SRL va putea modifica oricând detaliile disponibile online privind produsele şi serviciile oferite. Imaginile şi descrierile produselor pot conţine erori sau pot fi diferite de realitate. SC Blue Masters Marketing SRL nu răspunde pentru astfel de situaţii, dar va încerca să le rezolve cât mai curând posibil de la momentul semnalării acestora.

Preţurile de pe www.ocolin300file.ro includ TVA, dar nu includ cheltuielile de livrare sau alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe site. Costurile privind livrarea sau/şi alte costuri ale serviciilor sunt menţionate în formularul de comandă şi vor fi precizate şi în momentul confirmării comenzii de către SC Blue Masters Marketing SRL.

În cazul în care SC Blue Masters Marketing SRL se află în imposibilitatea de a livra comanda din vina clientului (fie că acesta nu este găsit la adresa menţionată, nu poate fi contactat sau nu se prezintă să ridice pachetul de la Poşta Română etc.), comanda va fi anulată iar produsele se vor întoarce la SC Blue Masters Marketing SRL. Pentru o nouă livrare, clientul va trebui să suporte noi costuri de livrare sau alte costuri tehnice ce se impun.

În cazul în care clientul a făcut plata în avans şi, din vina sa, nu poate primi produsele în maxim 10 zile din momentul expedierii şi nici nu poate fi contactat în interval de 30 de zile, comanda va fi anulată, dar plata nu va putea fi returnată, constituind despăgubiri din partea clientului.

Comenzile înregistrate pe www.ocolin300file.ro în zilele de vineri dupa ora 1800 cât şi sâmbătă sau duminică vor fi procesate în ziua de luni, cu excepţia sărbătorilor legale. Expedierea se va realiza în 24 de ore din momentul comenzii (luni-vineri) iar livrarea se va face în 2-3 zile lucrătoare în funcţie de modalitatea de transport aleasă.

SC Blue Masters Marketing SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura informaţiilor şi comentariilor postate de către autor sau de către vizitatorii site-ului, dar va veghea ca adresarea acestora să se înscrie într-o manieră politicoasă. Este interzisă utilizarea unui limbaj licenţios sau a discriminărilor de orice natură. SC Blue Masters Marketing SRL îşi rezervă dreptul de a şterge orice comentarii care nu se înscriu în condiţiile impuse anterior. De asemenea, SC Blue Masters Marketing SRL nu răspunde de conţinutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri.

Forţa majoră

Atât clientul cât şi SC Blue Masters Marketing SRL nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligaţiilor asumate, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră.