//ocolin300file.ro/wp-content/uploads/2020/08/bannerstradal_OCOLUL_6x1m.jpg

Politica de confidentialitate

Nota de informare – prelucrarea datelor cu caracter personal de către Blue Masters Marketing S.R.L.

SC Blue Masters Marketing SRL se obligă să respecte legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. SC Blue Masters Marketing SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 37975.

Prin introducerea de date personale pe acest site, prin abonarea la newsletter sau la publicaţiile tipărite şi/sau prin participarea la concursurile şi tombolele organizate de către Blue Masters Marketing S.R.L., având J40/11523/2003 şi CUI 15688588, cu sediul în România, Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, etaj 1, ap. 6, denumită în continuare operator, atestaţi că dvs., numită în continuare persoană vizată, aţi luat la cunoştinţă de prezentele informaţii în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operator, în conformitate cu legea 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare.

Sunt de acord să mă abonez la newsletter.

Sunt de acord să primesc materiale promoţionale prin poştă.

Am citit, am înţeles şi sunt de acord cu prevederile Termenilor şi condiţiilor.

Prin furnizarea de date cu caracter personal de către dvs. pe site-ul web sau pe formularele de abonare sau înscriere la concursuri şi tombole, vă exprimaţi acordul ca datele dvs. personale să fie prelucrate de operator în următoarele scopuri: primire de corespondenţă electronică şi prin poştă privind serviciile şi produsele operatorului, marketing direct, reclamă, publicitate, evidenţă statistică, participarea la tombole sau concursuri în vederea acordării de premii, abonare la publicaţii on-line sau tipărite. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate.

Datele cu caracter personal prelucrate de către operator şi de către împuternicitul acestuia, S.C. Software şi Echipamente Electronice Pentru Dezvoltare „SEED” – S.R.L. sunt: numele şi prenumele, sexul, domiciliul, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea şi vocea persoanei (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cererea operatorului), profesia, formarea profesională, preferinţe/obişnuinţe/comportament. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor săi şi a următoarei situaţii: prin participarea la concursurile/tombolele organizate de către operator, persoana vizată îşi dă acordul explicit pentru ca numele prenumele şi imaginea/vocea dvs. să poată fi folosite în scopuri publicitare de către operator, pe orice canal de comunicare, internet, ziare, radio sau alte medii. În cazul anunţării participanţilor sau a câştigătorilor, operatorul va putea face publice doar numele, prenumele, imaginea şi/sau vocea persoanei vizate (strict pentru materialele video/audio înregistrate la cerere).

Destinatarii datelor personale prelucrate sunt: persoana vizată, reprezentantul acesteia, operatorul şi împuternicitul acestuia, cu următoarea excepţie: în cazul câştigătorilor la concursuri/tombole şi doar în ceea ce priveşte: numele, prenumele, data naşterii, imaginea şi/sau vocea acestora, destinatari vor fi şi următoarele persoane: orice vizitator al paginilor de internet ale operatorului; partenerii contractuali ai operatorului (internet, radio, tv, publicaţii, presa scrisă, sponsori); orice ascultător de radio, telespectator sau cititor.

Operatorul este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sub nr. 37975.

Persoanelor vizate le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în special drepturile cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut:

  1. Dreptul la informare: este asigurat prin prezenta nota de informare. Orice persoană vizată are dreptul de a solicita de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pe e-mail o copie a acestei note.
  1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisă pe adresa operatorului din România, Bucureşti, sector 5, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 34, etaj 1, ap. 6, o dată pe an, în mod gratuit, operatorul va confirma dacă utilizează date care o privesc.
  1. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

(iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, operatorul va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.

În cazul în care este formulată o cerere de blocare, ştergere sau transformare în date anonime a datelor personale, până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate drept câştigător.

În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele de comunicare: Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător, în baza Ordinului nr. 52 din 2002 emis de către Avocatul Poporului.

  1. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Refuzul dvs. de a furniza datele menţionate atrage imposibilitatea îndeplinirii scopurilor arătate. În cazul în care este formulată o astfel de cerere până la data extragerii câştigătorului în urma organizării unui concurs/tombolă, persoana vizată nu mai poate participa în mod legal la tombola/concursul organizat de către operator, iar operatorul nu îl va mai putea desemna câştigător. Prelucrarea datelor este necesară şi justificată în cazul desemnării persoanei vizate ca şi câştigător. În acest caz, persoana vizată poate solicita operatorului ca datele sale personale să nu mai fie folosite în scopuri publicitare de către acesta, pe canalele proprii de comunicare, Internet, ziare, radio sau alte medii, numai după trecerea a doi ani de la data desemnării persoanei vizate drept câştigător.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În cazul afiţării de reclame pe site-ul web al operatorului, persoana vizată va trebui să-şi revizuiască setările de cookies pentru internet, din propriul calculator, pentru a nu mai primi reclama de la partenerii de marketing. Opoziţia se formulează în scris şi va fi datată, semnată şi trimisă la sediul operatorului.

  1. Dreptul de a formula plângere

Persoana vizată poate înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.

  1. Dreptul de a se adresa justiţiei: Persoana vizată are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care i-au fost încălcate. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.